Projekt Folkets Park

ort:
Hallstahammar
Adress:
Parkgatan
Område:
Centrum
ProjektStatus:
Detaljplanearbete pågår
I Folkets park i Hallstahammar planeras det för nya bostäder i en central och historisk miljö.
Här planeras för boenden i varierad karaktär som både smälter in och tillför liv till området. Visionen är att bibehålla de kulturhistoriska värden som finns på platsen och att skapa en inbjudande miljö med slingrande gator.

Vision för området

Arkitektens ord om visionen för området

Folkets parks folkliga syfte och befintliga karaktär med gröna parkrum och historiebärande målpunkter så som entréportiken, Hjalmar Brantings byst och Soldattorpet är utgångspunkt för områdets nya struktur och identitet. Historia och kulturmiljö bevaras i strukturer, rumsligheter och den park-och naturkaraktär som sparas.
Befintliga stråk genom området förstärks och nya kopplingar mot centrum och kringliggande målpunkter i Hallstahammar skapas för att bjuda in och välkomna besökare till nya Folkets park. 

De tillkommande husen är placerade med ett hänsynsfullt avstånd till den befintliga kulturmiljöns objekt och platser. Husen kommer att ligga längs med slingrande småskaliga gator som länkar samman sociala och gröna målpunkter. Vart efter man rör sig genom området syns nya rum och vyer och de nya husen som placeras direkt mot gatan formar en levande och trygg stadsdel. 

De nya bostäderna har en lugn gårdssida med egen privat uteplats och vid flera husen finns gemensamma ytor med plats för social samvaro.  Den nya bebyggelsen består huvudsakligen av radhus men har även vissa inslag av flerbostadshus, framförallt längst med Parkgatan.  Materialen blir ljusa och kulörta där omsorg läggs på detaljering och materialitet som knyter an till den befintliga karaktären inom Folkets park.

Området är främst till för fotgängare och cyklister. Biltrafik hålls i största mån utanför området för att behålla den gröna och lugna upplevelsen inom parken. 

Nuläge

Detaljplanarbete pågår och samråd ägde rum i maj 2023.
Nästa steg är granskning av detaljplanen.

Läs mer om detaljplanen för Folkets Park på Hallstahammars hemsida
.

Mer detaljerad information om projektet uppdateras löpande.
Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›