Hållbarhet för Aroseken

Vad innebär hållbarhet egentligen? För oss på Aroseken är hållbarhet en helhetsfråga.

När vi bygger bostäder gör vi mer än så. Vi bygger platser att leva på. På samma sätt försöker vi tänka kring hållbarhet, vi ser helheten. Från val av material och leverantörer till vilka förutsättningar de boende själva kommer ha. Som samhällsbyggare vill vi göra skillnad för de områden vi verkar i. Både idag och imorgon. 

Hållbarhet för oss
Hållbarhet är så mycket mer än klimatförändringar och vår påverkan på miljön. I begreppet hållbarhet ingår även social och ekonomisk hållbarhet. Därför tar vi hänsyn till mer än bara byggprocessen i vårt hållbarhetsarbete. 

Några ord om Agenda 2030

Agenda 2030 är FNs handlingsplan för hållbar utveckling och en global omställning till ett hållbart samhälle. Planen består av 17 olika områden med mål och delmål som ska vara uppfyllda till år 2030.

Vi på Aroseken tar hänsyn till de globala målen. Vi arbetar sedan länge naturligt med flera delar. Vissa av dessa mål har en tydlig koppling till byggbranschen. Men något som vi kanske är extra stolta över är de områden där det inte är lika självklart att vi kan påverka. Mål som social hållbarhet och välbefinnande.

Hållbart byggande

I våra projekt ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer. När vi bygger ska vi påverka miljön så lite som möjligt. Det är också viktigt att vi agerar som en ansvarstagande arbetsgivare och beställare. Att vi och våra partners har en god arbetsmiljö är en självklarhet för oss och något vi följer upp regelbundet. 

När vi bygger hus försöker vi minimera användandet av betong. I största möjliga mån vill vi bygga med trä.

Hållbarhetspolicy
Aroseken ska verka för långsiktig hållbarhet och god biologisk mångfald i Västerås kommun och andra kommuner vi verkar i. Detta genom hur vi planerar bostäder och förvaltar våra fastigheter och områden.
Läs hela vår hållbarhetspolicy

Energiförbrukning

Om du känner till vår historia så vet du att energifrågan ligger oss varmt om hjärtat. Sedan starten 1956 har vi använt fjärrvärme för uppvärmning av våra småhus, något som bidrar till en lägre energiförbrukning. 

Numera är så kallade lågenergihus en standard när vi bygger hus. Med lågenergihus menar vi hus där luft inte läcker in eller ut. Alla fönster har energieffektiva isolerrutor och väggar, golv och tak är väl isolerade. Vi försöker också använda så energieffektiva produkter som möjligt. Exempelvis energieffektiva varmvattenblandare, lågenergibelysning och vitvaror med så låg energiförbrukning som möjligt.

Vi gör vad vi kan för att använda alternativa energikällor. I den mån det är möjligt kommer vi installera solceller på våra fastigheters tak. 

Hållbara bostadsområden

Vårt arbete med att leva hållbart slutar inte när vi har byggt färdigt. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som bor i våra hus och lägenheter att göra vad de kan. Det här gör vi på flera sätt. 

Vi tycker att den som har möjlighet att välja elbil som transportmedel ska kunna göra det. Av den anledningen arbetar vi löpande med att ta fram elbilsplatser och laddstolpar.

När vi planerar våra områden vill vi lämna kvar en miljö där naturen är närvarande. Där vi hjälper till att öka den biologiska mångfalden. Det här gör vi både för miljöns skull men också för att vi tror att människor trivs i områden där de kan vakna till fågelkvitter. 

GRÖNOMRÅDEN
För att skapa de här områdena lägger vi stor vikt på att bevara eller plantera grönområden. Vi väljer inte bara det som är vackert. För oss är det viktigt att välja rätt sorts växter för den plats vi lever på. För att öka bestånden av bin och humlor väljer vi pollinerande växter och blommor. 

Utöver att plantera rätt sorts växtlighet bygger vi också fågelholkar och insektshotell. Ha gärna utkik efter dem nästa gång du tar en promenad i våra områden. Bli heller inte förvånad om du ser rishögar ligga lite här och var. Det är inte vi som har glömt städa upp efter oss. Det du ser är troligtvis en av våra “faunadepåer”. Det är rishögar vi har sparat som blir ett hem för insekter och skalbaggar.

FAkta
Om du bor i något av våra områden har du kanske redan noterat att antalet humlor och bin har ökat. Det har i alla fall en av våra hyresgäster gjort. Han var dessutom vänlig nog att dela med sig av detta till oss. I ett mejl berättade han att under de 20 åren han har bott hos oss har han aldrig sett så många humlor under en sommar. Till stor del tack vare de blommor och växter vi har planterat under åren.

Det är fantastiskt roligt att se att vårt arbete faktiskt gör skillnad.  
 

Social hållbarhet

Som samhällsbyggare känner vi ett ansvar för att bidra till att människorna omkring oss mår bra. Det gäller både våra medarbetare och de som bor i våra hus. 

När vi planerar för nya områden tar vi olika boendeformer i beaktning och arbetar för att skapa en möjlighet till ett levande och inkuderande område.

När vi bygger försöker vi även skapa områden som inspirerar till ett aktivt liv. Det kan handla om vilken typ av vägar som går till och från nya områden. Vi vill se ett ökat cykelanvändande i samhället och då behövs det bra cykelbanor. Beroende på hur området där vi bygger ser ut försöker vi bevara så mycket grönområden och promenadstråk vi kan. Vi förstår att det är mycket lättare och trevligare att ta sig ut på en träningsrunda om det finns möjligheter i närområdet. 

Stolt partner - LOKala hjälpen
Vår vilja att ta ansvar för hela samhället är något som har stor inverkan i vilka organisationer vi väljer att stötta och samarbeta med. Under flera år har vi samarbetat med Lokala Hjälpen, ett initiativ som arbetar i olika projekt lokalt i Västerås med att hjälpa människor i utanförskap.  

Arbete i förebyggande syfte

Klimatet påverkar oss alla. Vi gör vårt yttersta för att hantera de förändringar vi ser kan påverka oss i framtiden. Ett tydligt exempel på detta är hur vi förbereder oss för att hantera kommande hundraårsregn.

Tillsammans med Mälarenergi arbetar vi för att utreda vilka konsekvenser fler hundraårsregn skulle innebära de områden vi finns i och hur vi kan förebygga för att minimera skadorna. Det är en utmaning men inte omöjligt och vi har kommit en bit på vägen. Redan nu ser vi över alla våra fastigheter. Vi ser över brunnar och säkerställer att det finns backventiler i källare. Om du bor i något av våra områden har du kanske sett stuprör från taken som har blivit förlängda och sträcker sig ut över marken istället för ner i dagvattensystemet. Allt för att minimera risken för översvämningar och undvika de skador det medför.

Hundraårsregn
Hundraårsregn är, något förenklat, stora skyfall som bara inträffar vart hundrade år. Eftersom det rör sig om betydligt större regn än normalt är risken för översvämningar också betydligt större. På senare år har vi tyvärr sett prov på hur mycket förödelse och skador dessa regn kan orsaka städer som inte är förberedda.
Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›